Stener M. Irgens style=

Stener M. Irgens

President
Ola Martin Rongved style=

Ola Martin Rongved

Visepresident
Bente Krokeide style=

Bente Krokeide

Sekretær
Eyolf Angelvik style=

Eyolf Angelvik

Kasserer
Per Karl style=

Per Karl

Medlemsansvarlig